REGULAMIN PROMOCJI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja ” Darmowy weekend” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem akcji promocyjnej LITEX ZPH Stanisław Litwin z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzka 117 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 622-010-49-92, Regon: 250361425.
3. Zapoznanie się z promocją jest możliwe za pośrednictwem strony www.bigpur.pl oraz w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „serwis facebook”).
4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzona przez serwis Facebook, ani z nimi związana. Skorzystanie z promocji oznacza pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
5. Osoba korzystająca z promocji nie może wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest udostępnianie na swojej osi czasu informacji o udziale promocji czy oznaczeniu znajomych w postach, by wzięli udział w promocji czy dokonywać tagowania zdjęć).
6. Akcja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

§ 2 Udział w promocji

1. Udział w promocji jest dobrowolny i ograniczony w czasie.
2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. (,,dalej ,,Klient” bądź ,,Uczestnik”).
3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pracownicy firm współpracujących przy organizacji Promocji.

§ 3 Zasady promocji i czas trwania

1. Promocja rozpocznie się w dniu 01-09-2018 r i będzie trwała do dnia 30-09-2018 r., o ile wcześniej nie zostanie odwołana przez Organizatora.
2. Organizator może odwołać promocje bez podania przyczyny.
3. Promocja polega na umożliwieniu Klientom zakupu usługi ocieplania natryskowego pianą poliuretanową, premiowanego darmowym pobytem w ośrodku położonym w Zakopanem, apartamencie położonym w Krakowie lub też zniżce na pobyt w apartamencie w Krakowie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Klient otrzymuje darmowy pobyt po podpisaniu przez strony umowy na wykonanie usługi natrysku pianą poliuretanową otwarto-komórkowe lub zamknięto- komórkową następujących ilościach:
- od 120 m2 do 250 m2 izolowanej powierzchni - dwudniowy pobyt w Zakopanem,
- od 250 m2 do 500 m2 izolowanej powierzchni - trzydniowy pobyt w Zakopanem lub 50% zniżki na pobyt w apartamencie w Krakowie, zlokalizowanym w dzielnicy Stare Miasto.
- powyżej 500 m2 izolowanej powierzchni dwudniowy pobyt w apartamencie w Krakowie zlokalizowanym w dzielnicy Stare Miasto.
Minimalna grubość izolacji natryskowej wynosi dla : piany otwarto komórkowej 20 cm, dla piany zamknięto komórkowej minimum 5 cm.
5. Klientom nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.
6. Klient po konsultacji z organizatorem otrzyma dostępne terminu pobytu. Organizator promocji po konsultacji z klientem ustala termin pobytu.
7. Nagrody można odebrać do 01.12.2018 r.

§ 4 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu sprzedaży towarów na warunkach promocyjnych, komunikacji z Uczestnikami, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a nadto w celach marketingu własnych produktów.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, e mail; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie oraz usuwanie.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, zgłaszania zmian i poprawianie danych oraz żądania ich usunięcia.

§ 5 Reklamacje

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w na stronie internetowej pod adresem www.bigpur.pl.
2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją w całości.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji promocji, z przyczyn nie leżących po jego stronie.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny zostać wysłane najdalej w ciągu 14 dni od zakończenia Promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres siedziby Organizatora.
5. Reklamacje są rozpatrywane w 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres zwrotny, z którego Organizator otrzymał reklamację.6. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane (§ 4 pkt 2) oraz zachować dowód zakupu premiowanego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w § 6 pkt. 2 zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy wyłącznie do Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Kontakt

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Litex ZPH Stanisław Litwin ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08, NIP 622-010-49-92