REGULAMIN PROMOCJI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest ”WIOSENNA PROMOCJA” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Litex ZPH Stanisław Litwin z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 622-010-49-92, Regon: 250361425
3. Zapoznanie się z promocją jest możliwe za pośrednictwem strony www.bigpur.pl oraz w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „serwis facebook”)
4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzona przez serwis Facebook, ani z nimi związana. Skorzystanie z promocji oznacza pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
5. Akcja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polski

§ 2 Udział w promocji

1. Udział w promocji jest dobrowolny i ograniczony w czasie.
2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. (,,dalej ,,Klient” bądź ,,Uczestnik”).
3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pracownicy firm współpracujących przy organizacji Promocji.

§ 3 Zasady promocji i czas trwania

1. Promocja rozpoczyna się się w dniu 01-03-2019r i będzie trwała do dnia 01-06-2019 r (dotyczy daty podpisania umowy), o ile wcześniej nie zostanie odwołana przez Organizatora.
2. Organizator może odwołać promocje bez podania przyczyny.
3. Promocja polega na umożliwieniu Klientom zakupu usługi ocieplania natryskowego pianą poliuretanową premiowanego darmowym pobytem dla dwóch osób (zwanym Nagrodą) w ośrodku położonym w Zakopanem lub w apartamencie położonym w Krakowie lub też zniżce na pobyt w apartamencie w Krakowie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Klient otrzymuje darmowy pobyt po podpisaniu w terminie od 01-03 do 01-06-2019 r przez strony umowy na wykonanie usługi natrysku pianą poliuretanową otwartokomórkową lub zamkniętokomórkową w następujących ilościach:

- od 120 m2 do 250 m2 izolowanej powierzchni – dwudniowy pobyt dla 2 osób w Zakopanem (doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu).
od 250 m2 do 500 m2 izolowanej powierzchni – trzydniowy pobyt dla 2 osób w Zakopanem lub 50% zniżki na pobyt w apartamencie w Krakowie, zlokalizowanym w dzielnicy Stare Miasto.
- powyżej 500 m2 izolowanej powierzchni – dwudniowy pobyt w apartamencie w Krakowie zlokalizowanym w dzielnicy Stare Miasto. Minimalna grubość izolacji natryskowej wynosi: dla piany otwartokomórkowej minimum 20 cm, dla piany zamkniętokomórkowej minimum 5 cm.

5. Klient może skorzystać z promocji po dokonanej usłudze ocieplenia i uregulowaniu pełnej płatności za usługę.
6. Klientom nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu na ekwiwalent pienięzny.
7. Klient po konsultacji z organizatorem otrzyma dostępne terminy pobytu. Organizator promocji po konsultacji z klientem ustala termin skorzystania z nagrody.
8. Nagrodę można odebrać do 15-12-2019 r.

§ 4 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu sprzedaży towarów na warunkach promocyjnych, komunikacji z Uczestnikami, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a nadto w celach marketingu własnych produktów.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, email oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie oraz usuwanie.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, zgłaszania zmian i poprawianie danych oraz żądania ich usunięcia.

§ 5 Reklamacje

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem www.bigpur.pl
2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją w całości.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji promocji, z przyczyn nie leżących po jego stronie.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny zostać wysłane najdalej w ciągu 7 dni od momentu zaistnienia zdarzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres siedziby Organizatora.
5. Reklamacje są rozpatrywane w 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres zwrotny, z którego Organizator otrzymał reklamację.
6. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane (§ 4 pkt 2) oraz zachować dowód zakupu premiowanego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w § 6 pkt. 2 zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy wyłącznie do Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2019 r.

Kontakt

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Litex ZPH Stanisław Litwin ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08, NIP 622-010-49-92